Girişimcilerin Kalbi Teknokentler

Teknokent; üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezidir.

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknopark; bir veya birden fazla üniversite veya diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

Teknokent (technopole) kavramı daha çok Fransa’da kullanılırken, ABD’de ‘Araştırma Parkı’, İngiltere’de ‘Bilim Parkı’, Uzakdoğu’da ise daha çok ‘Bilim Kenti’ veya ‘Teknoloji Kenti’ kavramları kullanılmaktadır. 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında ise “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde tek bir kavram kullanılmaktadır.

Türkiye’deki Teknokentler

Türkiye’de teknokent kurma çalışmaları 1980’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1990’da, KOSGEB ile üniversitelerin işbirliği çerçevesinde teknokentlerin ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji Merkezleri) kurulmaya başlanmıştır. Teknokentler ile ilgili yasal çerçeve ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı yasa teknokent kavramı yerine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramını kullanmaktadır. Nisan 2019 sonu itibariyle 83 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. Ancak bu 83 teknokentin 63 adedi şu an için faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasındadır.

Rakamlarla Dünyadaki Teknokentler

Dünyadaki Teknoketlilerin Sayısı Kuluçka
Merkezleri İle Birlikte 4000’in üzerindedir.

Bu Teknoparkların çoğu 80’li yılların ikinci
yarısında kurulmuştur.

%83’ü kar amacı gütmeyen yapılardır. %62’si
bünyesinde kuluçka birimi barındırmakta,
%70’i kamu yatırımı ile kurulmuş, %73’ü
arsa kiralayarak kendini idame ettirmektedir.

Teknokent şirketlerinin %51’i hizmet, %18’i sanayi
ve %26’sı Ar-Ge şirketi olarak tanımlanmaktadır.

Teknokent şirketlerinin %89’u
KOBİ niteliklidir.

Dünyadaki Önemli Organizasyonlar

IASP – Uluslararası Bilim Parkları Birliği; ODTÜ TEKNOKENT’in de üye olduğu, 73 ülkede 400’den fazla bilim/teknoloji parkının üyesi olduğu büyük bir organizasyondur.

AURP – Uluslararası Üniversite Araştırma Parkları Birliği; Dünya çapında 700’den fazla üyesi olan en önemli iki organizasyondan biridir.

UKSPA – 400’den fazla üyesi bulunan İngiliz Bilim Parkları Birliği’dir.

L’association du Technopôle – Fransız Teknokentler Birliği’dir.

Suomen Teknologiakeskusten Liitto – TEKEL- Finlandiya Bilim Parkları Birliği’dir.

İSTANBUL TEKNOKENT ENTERTECH

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde faaliyete geçen İstanbul Teknokent’in temel hedefi; yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır. Ayrıca üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır. İstanbul Teknokent Önkuluçka, Kuluçka ve Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleriyle girişimcilik faaliyetlerini desteklemektedir. Ön kuluçka programı ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymaları, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri sağlanmaktadır. İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi hizmeti ile yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflenmektedir. İstanbul Teknokent Entertech başta biyoteknoloji, elektrik-elektronik, sağlık, bilişim, makine ve teçhizat imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösteren 100’den fazla girişimci firma ve 600’den fazla Ar-Ge personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Yönetici Şirket İstatistikleri                                                                              
Firma Sayısı                                                                                         130+
Çalışan Sayısı                                                                                  1016+
Faaliyete Geçilen Yıl                           2011
Kapatılan veya devam eden proje sayısı                                        334 +

Girişimci Ruhuna Sahip Öğrenciler Burada Buluşuyor

Sanayici, akademisyen, Teknokent firmaları ve girişimcilerin ortak bir platformda buluşturan Entertech, Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam oluşturmak amacıyla öğrencilere avantajlar sunmaktadır. Üniversite öğrencileri ve mezunları, Teknokent’ le iletişime geçerek, İstanbul Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarda stajyer, part time ya da tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bu sayede henüz öğretim hayatı devam ederken bile ilgili sektörde tecrübe imkanına sahip olurlar.

İstanbul Teknokent tarafından düzenlenen eğitim, konferans ve seminer gibi etkinliklerle öğrenciler, sektörleri tanıma,. kendini geliştirme fırsatı bulurlar Bitirme ödevlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini İstanbul Teknokentte faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği içerisinde yapabilirler. Bu sayede yapılan çalışmaların sadece teoride kalmayıp ülkeye teknolojik değer oluşturabilecek ürünlere dönüşmesine katkı sağlar

PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisiyim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here